Χάρτης Κατάταξη

027 Homo Homini Lupus

027 Homo Homini Lupus
Συντεταγμένες: 484|423
Πόντοι: 7.366
Παίκτης: Engineer92
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)