Χάρτης Κατάταξη

A013 Noriega

A013 Noriega
Συντεταγμένες: 492|489
Πόντοι: 9.073
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)