Χάρτης Κατάταξη

012 Homo Homini Lupus

012 Homo Homini Lupus
Συντεταγμένες: 480|479
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: Engineer92
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)