Χάρτης Κατάταξη

001 Latis

001 Latis
Συντεταγμένες: 491|499
Πόντοι: 10.104
Παίκτης: Latis
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)