Χάρτης Κατάταξη

018|Gioda

018|Gioda
Συντεταγμένες: 482|480
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)