Χάρτης Κατάταξη

A018 Noriega

A018 Noriega
Συντεταγμένες: 490|496
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)