Χάρτης Κατάταξη

A030 Noriega

A030 Noriega
Συντεταγμένες: 487|488
Πόντοι: 10.231
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)